Naše činnost

Staráme se o přírodu na Zlínsku, vzděláváme studenty základních a středních škol a snažíme se být prospěšní místu, ve kterém sami žijeme.

Výchova a vzdělávání

Poznej a chraň!

Na jaře v období oslav Dne Země pořádáme Poznej a chraň! – ekologickou soutěž pro žáky základních škol a víceletých gymnázií Zlínského kraje. Tříčlenná družstva se účastní oblastního kola a tři nejúspěšnější týmy postupují do kola krajského. Akce sestává z testu, poznávaní přírodnin a od roku 2024 je součástí také prezentace projektu. Téma je každý rok jiné, ale vždy se týká přírody Zlínského kraje.

„“Pusťte se do toho, co vás v přírodě a o přírodě zajímá, a podělte se s ostatními o své objevy!”

POZNEJ A CHRAŇ! nabízí prostor k setkávání dětí a učitelů, rozvíjí teoretické znalosti, prezentační dovednosti, podporuje a posiluje vztah k přírodě. V mladší kategorii se potkávají žáci 4.a 5. tříd, ve starší kategorii šesťáci a sedmáci. Z každého oblastního (uherskohradišťského, kroměřížského, vsetínského a zlínského) kola tři vítězná družstva postupují do kola krajského. Soutěž se skládá z části teoretické v podobě písemného testu a části praktické, ve které družstva poznávají přírodniny z daného tematického okruhu. Původně nepovinný „domácí“ úkol pro oblastní kolo byl nově nahrazen prezentací doma připraveného společného projektu, který může vycházet z vlastního pozorování, bádání, pokusů apod. v rámci zadaného téma. Podrobný popis naleznete v aktuálních propozicích  (propozice 2024). Téma pro letošní rok zní: Voda, voděnka.

Osvětové akce

V průběhu roku se Čtyřlístek pravidelně podílí na větších i menších osvětových akcích s ekologickou tematikou.

Z jara má široká veřejnost možnost připojit ke komentované exkurzi Za hlasy ptáků, která vede přírodní lokalitou Záhlinických rybníků, významným hnízdištěm a stanovištěm vodních a tažných ptáků.

Při osvětové kampani za ochranu životního prostředí Den Země (22. dubna), zaměřuje Čtyřlístek svůj program především na děti ze základních a mateřských škol. Ty si zde při zajímavých aktivitách ověřují své znalosti z oblasti přírody a ekologie.

Program ke Dni Země jsme organizovali ve Zlíně, Otrokovicích, Uherském Hradišti, Starém Městě u Uherského Hradiště a Veselí na Moravě.

Dětem byl věnován náš program také během podzimní akce v rámci Týdne mobility a to Dne bez aut, kterého jsme se několik let účastnili.

Od roku 2010 pořádá město Zlín u příležitosti mezinárodního Dne stromů (22. října) Stromové slavnosti, kde nechybí náš stánek s ochutnávku čajů z místních dřevin, hádanky či poznávání druhů stromů a keřů.

V letech 2019 a 2021 jste mohli najít náš stánek s aktivitami na Sousedském besedování, které organizuje Živý Zlín.

Rádi vzpomínáme na v minulosti velmi úspěšné akce jako Otevírání studánek, Cykloden ve Zlíně, Ptačí festival, Veletrh globální výchovy či Zazimování světlušek.

Dle našich záznamů jsme během prvních 22 let zorganizovali více než 120 akcí pro veřejnost, na nichž jsme oslovili minimálně 15 000 lidí.“

Naučné stezky

V roce 2006 jsme vytvořili a od té doby pravidelně udržujeme Pasekářskou naučnou stezku. Trasa návštěvníky provází Přírodním parkem Želechovické paseky, který se rozkládá v bezprostřední blízkosti krajského města Zlína.
Andrýskovu stezku, která vede z Fryštáku do Hostýnských vrchů, jsme vybudovali v roce 1998. V roce 2024 připravujeme pro město Fryšták její obnovu, rozšíření a doplnění o interaktivní prvky.
V posledních letech jsme připravovali informační tabule a interaktivní herní prvky z přírodních materiálů pro obce Březnice a Dešná.

Výzkum

Monitoring obojživelníků

Pro Agenturu ochrany přírody a krajiny provádíme monitoring evropsky významných druhů obojživelníků. Sledujeme populace na několika lokalitách jihovýchodní Moravy.

Monitoring ptáků

V současnosti obhospodařujeme více než 60 budek v pěti lokalitách na území statutárního města Zlína. Z toho se 4 lokality (Obeciny, sad Mladcová, sad Pod Babou a sad Růmy) nachází v městských sadech a jedna lokalita v městských lesích na Vršavě a Kocandě. Po skončení každé hnízdní sezóny budky kontrolujeme a vyhodnocujeme jejich obsazenost.

Péče o krajinu

Péče o chráněná území​

Od roku 2003 provádíme managent chráněných území ve Zlínském kraji, působíme na chráněných územích mimo CHKO. Ručně sečeme a shrabujeme trávu na lokalitách s výskytem chráněných duhů rostlin a živočichů, odstaňujeme náletové dřeviny či invazní rostliny. Za více než dvě desetiletí jsme udržovali na 15 různých maloplošných chráněných území, o mnohá území pečujeme dlouhodobě. 

Značení památných stromů a maloplošných chráněných území

V roce 2005 jsme poprvé prováděli značení památných stromů na Zlínsku. Od té doby každoročně spolupracujeme s odbory životního prosředí Magisrátu města Zlína a Krajského úřadu Zlínského kraje při označování památných stromů a maloplošných chráněných území ve Zlínském kraji.

Jabloňové Obeciny

Jabloňové Obeciny jsou komunitní projekt, jehož cílem je zachování jabloňového sadu ve stejnojmenné zlínské čtvrti. Každý podzim se proto sejdeme s příznivci i místními obyvateli na celovíkendové akci a společně přiložíme ruku k dílu: v sobotu probíhá sběr jablek, v neděli pak moštování.

Městská část Obeciny byla vybudována jako první zlínské sídliště od konce druhé světové války. V době, kdy Zlín byl přejmenován na Gottwaldov, Obeciny získaly jméno čtvrť Julia Fučíka. Její obyvatelé dostali darem mladé ovocné stromky, o které sami pečovali a využívali úrodu pro svoji potřebu. Obeciny se tak postupem let staly jedním velkým obydleným sadem ve městě.
Jabloně vyrostly, původní obyvatelé zestárli a přistěhovala se nová generace. Stromy přišly o své původní pečovatele a hospodáře, zůstaly tak neošetřované a jablka nikdo nesbíral. Ze zanedbaných jabloní se stal problém. Magistrát města Zlína se na základě požadavku části obyvatel Obecin přišel s plánem vzrostlé jabloně vykácet a na jejich místa vysadit okrasné, často cizokrajné druhy dřevin. Naštěstí se však tento záměr neuskutečnil a zdravé a košaté jabloně rostou a plodí dodnes.
V roce 2005 totiž ochránci přírody ze zlínské organizace ZO ČSOP Čtyřlístek vytvořili projekt, jehož hlavním cílem bylo jabloně nechat růst, zajistit jim péči a motivovat obyvatele okolních domů k tomu, aby ovoce zužitkovali. Projekt finančně podpořila v rámci grantového programu s příznačným názvem Strom života brněnská Nadace Partnerství.
Komunitní projekt Jabloňové Obeciny tak od roku 2005 probíhá každým rokem koncem září nebo začátkem října. V předem stanovený víkend zveme obyvatele Obecin na sobotní sběr jablek. Posbíraná jablíčka si sběrači mohou vzít domů k vlastnímu využití, i tak velké množství zůstává na Jablečnou neděli. To je akce otevřená široké veřejnosti, na které probíhá samotné moštování. V doplňkovém programu se můžete setkat s ochutnávkou přinesených jablečných dobrot, výstavou jablíček nebo výtvarných dílek dětí, soutěžemi a programem pro děti nebo hudebním vystoupením.